KONTAKT:

SHOWROOM & OWAY ACADEMY

Francouzská 17 / Sázavská 1

+420 725 783 123

Email: showroom

www.ecosalonrolland.cz

Navštivte nás: Street View

Obchodní podmínky – ochrana osobních údajů

1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

.

1.1. Vyplněním klientské karty či formuláře pro souhlas se zasíláním obchodních sdělení, zákazník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti Organic Beauty, s. r. o., se sídlem Sázavská 736/1, Praha 2, IČ: 04392272, zapsané ve veřejném obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 246865 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) pro účely pro účely dojednávání termínů na služby,  zasílání obchodních sdělení a pozvánek na akce.

.

1.2. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, dodací adresa,adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

.

1.3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

.

1.4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. 

.

1.5. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Tyto údaje budou správcem uchovány a zpracovávány po dobu 5 let.

.

1.6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

.

1.7. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

.

1.8. V případě, že by se zákazník domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

.

a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost zákazníka podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

.
1.9. Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.